Konferencja podsumowująca projekt.

 

W środę, 7 grudnia 2011 roku, w Żyrardowie odbyła się Konferencja podsumowująca realizację projektu  „Języki obce +matematyka = atrakcyjny zawód. Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie żyrardowskim.” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Projekt realizowany był w okresie styczeń - grudzień 2011 roku. Ogólna wartość projektu – 956 205.00 zł, z czego kwota dofinansowania – 834 288,86 zł, wkład powiatu – 121 916,14 zł. Projekt skierowany był do 1033 uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Żyrardowski, w których odbywa się kształcenie zawodowe:

  Zespół Szkół nr 1 w Żyrardowie - udział wzięło 328 uczniów;

 

 

Celem projektu była poprawa atrakcyjności edukacyjnej i podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego na terenie powiatu żyrardowskiego, które realizowane były poprzez cele pośrednie:

• Podwyższenie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy,

  Przekazywanie wiedzy i umiejętności specjalistycznych,

•  Nabycie przez uczniów umiejętności efektywnego poszukiwania zatrudnienia,

•  Podwyższenie świadomości i ekspresji kulturalnej  wśród młodzieży,

•  Uświadomienie konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i odpowiedzialności w miejscu pracy,

•  Poprawa jakości pracy szkół poprzez doposażenie bazy dydaktycznej.

    Warunkiem udziału w projekcie było złożenie kompletu dokumentów określonych w regulaminie. O możliwości skorzystania z wybranych form wsparcia decydowała kolejność zgłoszeń.

 

Formy wsparcia udzielonego w ramach projektu:

  Kursy zawodowe, w zakresie:

-  eksploatacja urządzeń i instalacji sieci elektroenergetycznych;

 

•  Zrealizowano zajęcia pozalekcyjnych z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych:

- języki obce: angielski, niemiecki, rosyjski;

- przedmioty ścisłe: matematyka, informatyka, chemia, fizyka z astronomią;

- Kulturoznawstwo ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności i jedności kulturowej Europy.

 

•  Zrealizowano szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej:

- techniki autoprezentacji w aspekcie poszukiwania pracy;

- źródła informacji o pracy i ofertach, kierunki dalszego poszukiwania;

- równość szans - równość zatrudnienia;

       Młodzi ludzie dostali narzędzia do postrzegania siebie jako wykwalifikowanego, kompetentnego i pożądanego pracownika (kursy zawodowe, warsztaty z aktywizacji zawodowej).

 

•  Zorganizowano wycieczki edukacyjne i kulturoznawcze w ramach rozwijania kompetencji kluczowych

-  „Nauka bez granic”- warsztaty kulturowe i przedstawienie teatralne;

-  Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury - wycieczka kulturoznawcza;

-  Goethe Instytut w Warszawie - wycieczka kulturoznawcza;

-  Festiwal Nauki w Warszawie - zwiedzanie i udział w wykładach;

-  Ambasada Niemiec - wycieczka kulturoznawcza.

 

•   Zorganizowano i przeprowadzono egzaminy zewnętrzne potwierdzające umiejętności językowe uczniów:

Udzielono wsparcia praktyk zawodowych u pracodawców poprzez:

-  szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu odbywania praktyk zawodowych dla 716 osób;

-  wyżywienie dla uczniów na każdy dzień praktyk zawodowych.

 

•   Doposażono bazę dydaktyczną szkół zawodowych:

 

     Cztery szkoły objęte projektem zostały wyposażone  w nowoczesny sprzęt i materiały edukacyjne – wartość zakupionego sprzętu i pomocy dydaktycznych opiewa na kwotę 105 665,00 zł.

      Podsumowując projekt „Języki obce +matematyka = atrakcyjny zawód. Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie żyrardowskim.”Możemy z całą odpowiedzialnością powiedzieć: szkoły stały się bardziej atrakcyjne poprzez wzbogacenie bazy dydaktycznej oraz wzrost zainteresowania nimi jako szkołami wychodzącymi naprzeciw potrzebom ucznia i potencjalnego pracodawcy. Z pewnością został też podniesiony prestiż szkół biorących udział w projekcie.