Zespół wychowawczy


Główny cel działania Zespołu Wychowawczego: poszukiwanie i wypracowywanie form i metod pracy, które pomogą dziecku i jego rodzinie w rozwiązywaniu trudnych problemów związanych z wypełnianiem obowiązków szkolnych, z okresem dorastania oraz w podejmowaniu właściwych decyzji życiowych w sytuacjach trudnych.

Zadania:
1) Opracowanie programu działań wychowawczych i profilaktycznych na dany rok szkolny
2) Koordynowanie i monitorowanie przebiegu realizacji Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki
3) Omawianie trudnych sytuacji wychowawczych zaistniałych w szkole.
4) Szukanie przyczyn powstania tych sytuacji oraz sposobów ich zapobiegania.
5) Wypracowywanie wniosków lub podejmowanie decyzji w sprawie organizacji różnych form przeciwdziałania negatywnym sytuacjom, których sprawcą jest uczeń.
6) Czuwanie nad przestrzeganiem praw i obowiązków ucznia.
7) Wspieranie nauczycieli i rodziców w ich pracy wychowawczej poprzez tworzenie im możliwości wzbogacania wiedzy i umiejętności w zakresie wychowania / indywidualne wsparcie pedagoga szkolnego, pedagogizacja w ramach wywiadówek, programów profilaktycznych /.
8) Organizowanie w ramach współpracy z rodzicami, spotkań konsultacyjno – interwencyjnych ds. wychowawczych.
9) Bieżąca analiza sytuacji wychowawczej w szkole poprzez gromadzenie informacji dotyczących uczniów przejawiających niewłaściwe zachowanie w środowisku szkolnym i rodzinnym.
10) Podejmowanie działań naprawczych poprzedzone omawianiem trudnych sytuacji i poszukiwaniem

Skład Zespołu Wychowawczego na rok szkolny 2019/2020
Przewodniczący:
 • Skibińska Ewa
  Członkowie:
 • Bakalarski Sławomir IVBH, IVD,
 • Gołdak Michał IPBFH, IIIBF
 • Jaszczak Kamil IPA, IIIA
 • Kaliński Janusz IA
 • Kosiarek Łukasz IG
 • Kozłowska Anna IIC
 • Król Renata ID
 • Markowska-Badziąg Anna IIBD, IIID
 • Myszkowska Krystyna IVC
 • Ochnicki Michał IC
 • Skibińska Ewa IPD
 • Słowik Renata IBFH, IIAG
 • Smolarek Edyta IIIA, IIIC
 • Szczepaniak Grażyna IPC
 • Szustakowska Marzena IPG
 • Wrzesień Zofia IIA


  Przydatne strony internetowe dla rodziców:
  alkohol:
  www.parpa.pl
  www.zdrowie.med.pl
  narkotyki:
  www.narkomania.org.pl

  przemoc:
  www.niebieskalinia.pl
  www.parpa.pl

  Telefon Zaufania "Anonimowy Przyjaciel" : 0 801 131 000, 058 301 0000

  Niebieska Linia dla dzieci, rodziców, ofiar przemocy,
  dla sprawców stosujących przemoc, świadków
  tel. 0 801 120 002
  www.niebieskalinia.pl

  Pomarańczowa Linia dla rodziców, których dzieci piją
  tel. 0 801 140 068
  www.pomaranczowalinia.pl